Feriepenger.org

Alt om feriepenger!

Har jeg rett til feriepenger?

 

Det er mye forskjellige oppfatninger om reglene rundt feriepenger, selv om lovteksten og jussen ellers rundt dette er veldig enkel. Enkelte får beskjed at lønnen ikke gir rett til feriepenger, eller at feriepenger er inkludert i lønnen. Det er således lett å bli forvirret for vanlige arbeidstakere som bare forventer at de får utbetalt det de har krav på.

 

Det er viktig å skille mellom retten til ferie og retten til feriepenger. Disse to rettighetene er uavhengige av hverandre og er ofte en kilde til forvirring.

 

Det skal betales feriepenger av alt arbeidsvederlag til en ansatt. Dette gjelder også bonuser og provisjoner. Utbetalinger som gjelder dekning av utgifter slik som kjøregodtgjørelse, kost og losji, regnes ikke som arbeidsvederlag og gir således ikke rett til feriepenger. Feriepenger skal være et tillegg til den avtalte lønnen og skal normalt utbetales i forbindelse med ferieavviklingen året etter opptjeningsåret.

 

Arbeidsvederlag som utbetales til en selvstendig næringsdrivende, som har tatt på seg et oppdrag for et foretak, gir ikke rett til feriepenger. Dog skal dette ikke misbrukes og dersom forholdet bærer preg av å egentlig være en ansettelse, så kan arbeidstaker likevel ha rettigheter som ansatt. Dette er imidlertid ikke en enkel prosess å fremme krav om.

 

Dette gir deg rett til feriepenger:

 • Alt arbeidsvederlag. Dette inkluderer vanlig lønn, overtidsbetaling, bonuser, provisjoner og lignende.
 • Sykepenger i arbeidsgiverperioden.
 • Omsorgspenger/ sykepenger fra arbeidsgiver ved barns eller barnepassers sykdom for inntil 10 dager i året.
 • Sykepenger fra folketrygden for inntil 48 dager i året.
 • Svangerskapspenger for inntil 64 dager fra folketrygden.
 • Foreldrepenger for inntil 15 uker fra folketrygden.
 • Ved militær tjeneste eller siviltjeneste, kan du ha krav på feriepenger fra arbeidsgiver for 3 måneder, regnet ut lønnen den dagen tjenesten tar til.

Dette gir deg ikke rett til feriepenger:

 • Dagpenger ved arbeidsledighet.
 • Sykepenger utover 48 dager fra folketrygden.
 • Svangerskapspenger for utover 64 dager fra folketrygden.
 • Foreldrepenger utover 12 eller 15 uker fra folketrygden.

Har jeg rett til feriepenger av sykepenger?

 

Du har krav på feriepenger av sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiverperioden er normalt de første 16 kalenderdagene i et sykefravær, og er perioden før folketrygden tar over ansvaret for sykepengene.

 

Dersom arbeidsgiver har avtale med NAV om utbetaling av sykepenger for dem etter arbeidsgiverperioden, så medfører dette ikke plikt for arbeidsgiver til å betale feriepenger for denne perioden. Dette dekkes imidlertid i henhold til nedenstående av folketrygden.

 

Ved sykefravær som varer lenger enn arbeidsgiverperioden, så vil folketrygden (NAV) utbetale feriepenger for inntil 48 dager hvert kalenderår, av det du i slike tilfeller får utbetalt fra folketrygden.

 

Har jeg rett til feriepenger av lønn når jeg er hjemme med syke barn?

 

Ved fravær som skyldes fravær på grunn av syke barn eller syk barnepasser, og hvor arbeidsgiver har plikt til å betale sykepenger for inntil 10 dager i året, så har arbeidstaker rett til feriepenger av dette fra arbeidsgiver.

 

Ved barns sykdom utover 10 dager, hvor det utbetales opplæringspenger eller pleiepenger fra folketrygden, så utbetales det i tillegg feriepenger for inntil 60 dager fra folketrygden for dette.

 

Har jeg krav på å få feriepenger av dagpenger eller arbeidsavklaringspenger?

 

Det er ikke feriepenger av dagpenger ved arbeidsledighet eller feriepenger av arbeidsavklaringspenger.

 

Frem til 2015 var det feriepenger på dagpenger, men dette ble fjernet med virkning fra 1.1.2015. Dette med den begrunnelsen at de fleste var kommet i jobb når feriepengene ble utbetalt, samt at det kunne gi en uheldig insentiveffekter når det gjelder overgang til arbeid, ifølge begrunnelsen i statsbudsjettet den gang.

 

Det var den «blåblå» regjeringen som fjernet dette og var i realiteten et påskudd til å spare en milliard i årlige utbetalinger.

 

Det er heller ikke feriepenger på arbeidsavklaringspenger. Dog kan man søke om å få beholde arbeidsavklaringspenger under ferie, dersom det ikke kommer i veien for tiltak og behandling.

 

Feriepenger av svangerskapspenger og foreldrepenger ved foreldrepermisjon?

 

Dersom du har foreldrepermisjon med foreldrepenger, så har du begrenset rett på feriepenger av dette fra folketrygden.

 

Ved foreldrepermisjon med full sats, så har du krav på feriepenger for utbetaling av foreldrepenger inntil 12 uker fra folketrygden.

 

Ved foreldrepermisjon med 80 % sats, så har du krav på feriepenger for utbetaling av foreldrepenger inntil 15 uker fra folketrygden.

 

Denne retten gjelder for den enkelte arbeidstaker, slik at både mor eller far har krav på feriepenger for inntil 12 eller 15 uker hver, ved foreldrepermisjon. Det er en naturlig forutsetning for å få feriepenger at det foreligger et arbeidsforhold som det tas permisjon i fra.

 

Svangerskapspenger fra folketrygden før fødsel, gir i tillegg rett til feriepenger for inntil 64 dager av stønadsperioden for svangerskapsperioden. Disse feriepengene kommer således i tillegg til feriepenger av feriepenger av foreldrepenger.

 

Feriepenger ved militærtjeneste.

 

En arbeidstaker som har vært ansatt i mer enn 3 måneder hos en arbeidsgiver før militærtjeneste eller sivil tjeneste, og som tiltrer arbeidet igjen etter tjenesten, vil ha krav på feriepenger av inntil 3 måneders ulønnet fravær på grunn av dette.

 

Feriepengene i et slik tilfelle skal beregnes ut ifra det samme grunnlaget som vill dannet grunnlag for sykepenger den dagen tjenesten tar til.

 

Hva gjør jeg dersom arbeidsgiver avspiser seg med at feriepenger er inkludert i lønnen og dermed allerede er utbetalt?

 

Dette er et svært tynt argument. Lønn og feriepenger skal betegnes forskjellig både i arbeidskontrakt og på lønnslippen.

 

Ingen saker er like, men normalt vil arbeidstaker ha en svært god sak i en rettslig tvist, dersom arbeidsgiver påstår at feriepenger er inkludert i lønnen og dermed allerede er utbetalt.

 

Det er fornuftig å be en arbeidstakerorganisasjon om hjelp i slike saker og du bør derfor melde deg inn i en fagforening så fort som mulig, dersom du opplever en arbeidsgiver som opererer på denne måten. Arbeidstilsynet kan også kontaktes og legge press på arbeidsgiver.

 

Siden du i slike tilfeller normalt vil ha en veldig klar sak, og dersom arbeidsgiver har en solid økonomi til å dekke et krav etter en eventuell dom, så er det godt mulig at du kan finne en advokat som er villig til å ta saken på «no cure no pay» betingelser. Det betyr at advokaten kun krever honorar dersom saken vinnes.

 

Hvor mye feriepenger har jeg krav på?

 

Hovedregelen er at alle arbeidstakere har krav på minimum 10,2 % av det samlete arbeidsvederlaget i feriepenger.

 

Arbeidstakere over 60 år har krav på ekstra ferie og har dermed også krav på ekstra feriepenger. Disse har dermed krav på 12,5 % i feriepenger.

 

Dersom du har avtale om «den femte ferieuken», enten i avtale med arbeidsgiver eller ved tariffavtale, så vil dette normalt medføre en tilsvarende økning i beregningsgrunnlaget fra 10,2 % til 12,5 %, for å kompensere for denne ekstra uken.

 

Hvem skal betale feriepenger av den ekstra ferieuken?

 

Det er arbeidsgiver som skal betale feriepenger for «den femte ferieuken», da dette er et ekstragode som er avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, enten direkte eller i tariffavtale.

 

Har jeg krav på feriepenger selv om jeg ikke tar ut ferie?

 

Du har krav på feriepenger av det samlete arbeidsvederlaget. Dette gjelder uavhengig om du tar ut ferie eller ikke. Det eneste som påvirkes er når du kan kreve feriepengene utbetalt.

 

Når kommer feriepengene?

 

Etter ferieloven så skal feriepenger utbetales på den siste lønningen før hovedferien. Dersom arbeidstaker slutter hos arbeidsgiveren, så har arbeidstaker rett til å få utbetalt alle opptjente feriepenger sammen med det siste lønnsoppgjøret.

 

Feriepenger fra NAV (folketrygden) utbetales i slutten av mai for feriepenger opptjent i foregående år.

 

Må jeg betale skatt av feriepengene?

 

Dette er igjen et tema som det til stadighet er mye forvirring om, rett og slett fordi det er to forhold som for mange virker motsigende. Feriepenger er nemlig alltid skattepliktig, men er unntatt for plikt til forskuddstrekk.

 

På grunn av at arbeidsgiver og arbeidstaker ikke er pliktig til å foreta forskuddstrekk av feriepengene, så oppleves dette dermed fort som skattefritt, selv om dette i realiteten ikke er tilfellet.

 

Siden det ikke er plikt til å beregne forskuddstrekk på feriepenger, samt at det kun skal beregnes halv skatt på desember lønningen, så kompenseres dette ved at skattetrekket for årets øvrige 10,5 måneder er høyere.

 

Når man sender inn skattemeldingen (tidligere kalt selvangivelsen) etter årets slutt og det deretter foretas et skatteoppgjør så legges all inntekt til grunn, også utbetalte feriepenger som det ikke er foretatt forskuddstrekk på.

 

Unntaket for plikten til å foreta forskuddstrekk gjelder ikke for feriepenger som utbetales i opptjeningsåret. Dersom du ber om forskudd på opptjente feriepenger for inneværende år, eller krever årets opptjente feriepenger utbetalt når du slutter hos en arbeidsgiver, så må det dermed trekkes forskuddsskatt av dette. Dette har imidlertid ikke noe betydning til syvende og sist, da denne betalte forskuddsskatten tas med i beregningen på det endelige skatteoppgjøret.

 

Du kan lese mer om skatt på feriepenger i denne artikkelen vi tidligere har postet om temaet samt i denne artikkelen på hvordan.org.

 

Har jeg krav på ferie selv om jeg ikke har opparbeidet meg feriepenger?

 

Retten til ferie og retten til feriepenger er to forskjellige rettigheter som er uavhengige av hverandre. Det har således ingenting å si om du har opparbeidet deg feriepenger eller ikke, i forhold til å du har rett på ferie.

 

Dette gjelder begge veier, selv om du ikke har rett på ferie, så har du fortsatt rett til feriepenger.

 

Kan arbeidsgiver avtale andre betingelser om feriepenger i arbeidskontrakten?

 

Reglene om feriepenger i ferieloven kan kun fravikes ved tariffavtale. Der det ikke foreligger tariffavtale, så kan arbeidsgiver heller ikke fravike reglene om feriepenger etter ferieloven bortsett fra å gi arbeidstaker bedre rettigheter enn det loven gir.

 

I et ansettelses forhold uten tariffavtale, så vil du således alltid ha rett på feriepenger slik det fremgår av denne artikkelen. Det samme vil normalt også gjelde ved tariffavtale.

 

En tariffavtale er en avtale mellom arbeidsgiverorganisasjon og arbeidstakerorganisasjon og vil naturligvis ikke bli godtatt av arbeidstakerorganisasjon, dersom avtalen i sin helhet ikke gir bedre samlet rettigheter enn lovbestemte rettigheter. Dersom enkelte forutsetninger i en slik avtale svekker arbeidstakers rettigheter, for eksempel for å tilpasse seg en bestemt bransje, så vil arbeidstakerorganisasjonen alltid påse at dette kompenseres på annen måte i arbeidstakers interesse.

 

Arbeidsgiver har ikke lov til å foreta trekk i feriepengene!

 

Feriepenger regnes som opparbeidet ytelse på lik linje med lønn. Det betyr at arbeidstaker ikke kan foreta trekk i lønnen ut ifra eget forgodtbefinnende dersom denne mener å ha et krav mot arbeidstaker, dersom dette ikke fremgår av avtale mellom partene.

 

Det er normalt at det i arbeidsavtale avtales at det tidligere er utbetalt for mye i lønn, så kan dette motregnes på senere avlønning. Det samme gjelder dersom arbeidstaker skriftlig samtykker til dette, for eksempel ved å erkjenne erstatningsansvar ovenfor arbeidsgiver.

 

Utover dette så har arbeidsgiver ikke lov til å foreta trekk i lønnen dersom dette ikke er fastsatt i lov (typisk forskuddstrekk skatt) eller fastsatt ved dom.

 

Ellers kan arbeidsgiver foreta trekk i lønn når dette gjelder fagforeningskontingent fastsatt i tariffavtale eller gjelder arbeidstakers egenandel til tjenestepensjonsordninger som er omfattet av foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven eller offentlige tjenestepensjonsordninger.


Copyrighted content. All Rights Reserved.