Feriepenger.org

Alt om feriepenger!

Hva gjør jeg når arbeidsgiver ikke betaler feriepenger?

 

Alt for ofte hører vi om arbeidsgivere som ikke utbetaler feriepenger som dem skal til arbeidstaker. Dette skyldes normalt en av følgende årsaker:

  • Arbeidsgiver er ikke betalingsdyktig (de mangler penger).
  • Arbeidsgiver mener de har et motkrav mot arbeidstaker (sjeldent gyldig grunn).
  • Arbeidsgiver har sine rutiner og nekter å forholde seg til at dette ikke samsvarer med loven.
  • Arbeidsgiver rett og slett er sur på arbeidstaker og ønsker å være vanskelig.

For å avgjøre hvordan du skal gå frem når du ikke får utbetalt feriepenger, så er det fornuftig å få avklart hvorfor arbeidsgiver ikke vil betale feriepenger og handle ut ifra dette.

 

Det mest vesentlige er å få avklart om arbeidsgiver er solvent eller ikke (om de mangler penger), eller om det skyldes en andre forhold og arbeidsgiver er solvent. Dette har betydning for hvilken vei du vil gå for å få dine feriepenger.

 

Hvordan kreve feriepenger når arbeidsgiver er solvent, men ikke vil utbetale feriepengene.

 

Arbeidsgiver har som hovedregel ikke rett til å motregne krav den mener å ha mot arbeidstaker i hverken feriepenger eller annen lønn til gode. Det finnes få unntak, for eksempel dersom det foreligger en skriftlig avtale (typisk arbeidsavtalen), om at tidligere for mye utbetalt lønn kan korrigeres på senere utbetalinger.

 

Dersom arbeidsgiver mener at arbeidstaker har pådratt seg et erstatningsansvar ovenfor dem, for eksempel ved at den har ødelagt noe på arbeidsstedet, så er dette alene ikke tilstrekkelig for å trekke dette fra lønnen. Dette må i så fall først avtales i et forlik eller ved dom hvor det går frem at det kan trekkes av lønn.

 

Det er med andre ord svært sjeldent at arbeidsgiver kan nekte å utbetale feriepenger dersom det er kommet til det tidspunktet at arbeidstaker har rett til å kreve dette, for eksempel ved avslutting av arbeidsforholdet.

 

Som vi vil komme tilbake til lengre ned i artikkelen, kan arbeidstaker begjære arbeidsgiver konkurs uten utlegg eller kostnadsrisiko. Dette har imidlertid lite for seg dersom arbeidsgiver er åpenbart solvent (betalingsdyktig), da en konkursbegjæring i slike tilfeller forholdsvis enkelt kan stoppes hvis det ikke foreligger insolvens.

 

I slike tilfeller kan det være fornuftig å gå gjennom en tradisjonell inkassoprosess med forliksklage og påfølgende utleggsforretning. Dette gjelder spesielt dersom det er en tvist som ligger til grunn for manglende utbetaling.

 

Det kan høres litt skummelt ut å igangsette en slik prosess åå egenhånd, og mange velger å engasjere advokat, men de fleste er fullt kapable til å gjøre dette selv, spesielt dersom arbeidsgiver åpenbart ikke har noen holdbar sak. Både forliksråd og namsmannen kan hjelpe deg underveis med å få formaliteter riktig.

 

Vi anbefaler for øvrig denne artikkelen hos inkassoguiden som berører temaet nærmere og som beskriver mer detaljert hvordan du kan kreve inn ubetalt lønn og feriepenger.

 

Du kan begjære arbeidsgiver konkurs uten kostnad eller utlegg.

 

Når det gjelder krav på lønn og feriepenger så skal det ikke medføre utlegg eller omkostninger for arbeidstaker å begjære arbeidsgiver konkurs. Dette står i stor kontrast til andre pengekrav hvor det ellers medfører en stor kostnadsrisiko.

 

Prosessen er forholdsvis enkel, og vi henviser igjen til artikkelen hos inkassoguiden hvor fremgangsmåten beskrives mer detaljert.

 

Feriepenger er omfattet av lønnsgarantiordningen, men det forutsettes at arbeidsgiver er slått konkurs og at kravet på feriepenger ikke er for gammelt. Det er dermed viktig å ikke vente for lenge med å sette i gang en slik prosess.

 

Veldig ofte vil et konkursvarsel i seg selv, forkynt av hovedstevnevitnet, som kan sendes tidligst 4 uker etter kravets forfall (når du skulle hatt feriepengene/ krevde dem), føre til at arbeidsgiver betaler kravet på grunn av det ubehaget og redsel for konkurs når de forstår at arbeidstaker har kommet så langt i prosessen og åpenbart har vilje og evne til å fullføre med en konkursbegjæring.

 

Arbeidsgiver vil i mange tilfeller påstå at det er tvist om kravet, eller at de har motregningsrett i en konkurssak og vil forsøke å få saken avvist på det grunnlaget. Dette er ofte så uholdbare påstander at det bare vil bli tilsidesatt som åpenbart grunnløst i en konkurssak når den behandles i tingretten.

 

Du er dekket av lønnsgarantiordningen

 

Husk at lønn og feriepenger er omfattet av lønnsgarantiordningen. Det betyr at dersom arbeidsgiver går konkurs vil du få dekket lønn og feriepenger for 12 måneder tilbake i tid. For feriepenger kan det gå enda lengre tilbake da du kan kreve dette for både inneværende og forrige år. Tiden går imidlertid ofte fort i slike saker og det er derfor viktig at du ikke sitter på gjerdet for lenge. Ikke vent for lenge i håp om at andre begjærer konkurs.

 

Alltid lurt å melde seg tidlig inn i fagforening ved mistanke om useriøs arbeidsgiver.

 

Dersom du aner at arbeidsgiveren er useriøs bør du melde deg inn i en fagforening så fort som mulig. Jo lengre du har vært medlem før en konflikt oppstår, jo mer villig er fagforeningen til å hjelpe deg i konflikten.

 

Selv om du kan stå for alt selv, både ved en sak via forliksråd og namsmann, eller ved konkurssak, så er det så mye enklere å kunne lempe problemene over på en fagforening som tar arbeid og kostander med juridisk hjelp for deg.


Copyrighted content. All Rights Reserved.